Ετικέτες

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 17-12-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Διεξαγωγή  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  Δημοτικού κυλικείου στο Νεκροταφείο Κηφισιάς.

Διεξαγωγή  πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  Δημοτικού κυλικείου εντός του Δημαρχείου.

Κατακύρωση  πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Θησέως 52 και Γιασεμιών στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης.

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ΄ αρ. 08/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον διεθνή δημόσιο  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό εκτελούμενου υπό  Κ.Α. 20.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών»,  στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 1.300.000,00 € στο σχέδιο προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6265.01 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού Δήμου έτους 20913.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6452.04 «Συνδρομητική βάση δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών, εργασιών και μεταφορών των Ο.Τ.Α.», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013

Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.05 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» προϋπολογισμού Δήμου έτους 2013  και έγκριση της υπ΄ αρ. 86/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου για την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7424.04 που αφορά  «Αποζημίωση Επικειμένων» .

Αλλαγή ονομάτων δικαιούχων επικειμένων που αφορούν  ληξιπρόθεσμες  οφειλές.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 προϋπολογισμού 2013 που αφορά « Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», & Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για την ανωτέρω δαπάνη στο όνομα του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου κου Λώρα Λεωνίδα.

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισήγηση προς  το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Κηφισιάς για να εγκρίνει τους όρους του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής της Βίλλας Κουτούπη από το Δήμο Κηφισιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων .

Έγκριση της υπ’ αρ. 102/2013 μελέτης  με τίτλο « Γεωτεχνική μελέτη σε οικόπεδο του Δήμου Κηφισιάς στη διασταύρωση των οδών Γ. Λύρα και Φραγκοπούλου, και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7411.32.

Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Υλοπ . Προγραμ. Σύμβασης Yπ. Πολιτισμού και      Αθλητισμού – Περιφέρεια Αττικής – Δήμος Κηφισιάς).

Υποβολή προς έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2013 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Υποβολή εισήγησης του Δικηγόρου κ. Λεωνίδα Λώρα, περί μη Άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων, κατά της αριθ. 57312/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά του Δήμου Κηφισιάς.