Ετικέτες

, ,

ergates_kathariotitas

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα θα προσλάβει υπαλλήλους όπως περιγράφεται παρακάτω:

– 32 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
– 7 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου – Φορτηγού (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου )
– 2 ΔΕ Οδηγών Αυτ/των [Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκουμένου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου )]
– 1 ΔΕ Χειριστών Σαρώθρων (Ομάδας Ι΄ Τάξης Δ΄)
– 1 ΔΕ Χειριστών Σκαπτικών Μηχ/των (JCB) (Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄)
– 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίων Δικτύων)
– 2 ΔΕ Υδραυλικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, Τ.Κ.: 145 61 Κηφισιά, Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Κοκκορού Παναγιώτας και κυρίου Ζούμπου Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007 186, 213 2007 153& 213 2007 155)

Advertisements