Ετικέτες

, ,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στις 18-12-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα]
Γ. Έκτακτα θέματα.
Δ. Τακτικά θέματα.

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος κατοίκων, για την μείωση των αντικειμενικών αξιών.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ( λειτουργία ) χρήσεως « γραφεία » επί της οδού Σολωμού 8 στο Ο.Τ. 83, Κηφισιά.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ( λειτουργία )  χρήσεως « ιατρείο » επί των οδών Μιλτιάδου 3 και Αγ.Δημητρίου, Κηφισιά.

Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως  «εμπορικό κατάστημα» (κατάστημα εμπορίας ειδών κατοικιδίων και κτηνιατρικό φαρμακείο), επί των οδών Διονύσου και Σαρανταπόρου στο Ο.Τ. 350, Κηφισιά.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 393/2013 απόφασης του       Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης για την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2014.

Λήψη απόφασης για την 12η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2013 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 180,00€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο « Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων » προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 1.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06 με τίτλο « Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 8.000,00 € στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία για τρεις μήνες, κοινοχρήστου χώρου εντός του πάρκου « Ανδρέας Παπανδρέου» στην Νέα Ερυθραία για την εγκατάσταση παγοδρομίου.

Λήψη απόφασης επί της 29/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής  του δικηγόρου  κ. Καραγιώργου Δημήτριου, για να παραστεί ενώπιον του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Λήψη απόφασης για νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012, του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» οικ. έτους 2013.

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση ισολογισμού του έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( ΑΠΕ ) του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   Εργασιών και της 1ης παράτασης του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( ΑΠΕ ) του έργου: « Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δήμου Κηφισιάς».

Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ».

Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ».

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της με αρ. 342/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συμπληρωματικής πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή ΟΥΛΕΝ ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων διαδοχικής ταφής στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής από πρόστιμα αυθεραίτων ποσού δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών ( 10.344,48 € ).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (254,56 €).

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2.210,47 €).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (4.302,95 €).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών  (434,79 €).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (174,56 €).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3.524,29 €).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωση χρεών ύδρευσης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής ποσών  από βεβαιωτικό κατάλογο δαπάνης κατασκευής αποχετευτικού αγωγού (παρ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/2006).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφή χρεών Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), συνολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (1.832,46 €).

Λήψη απόφασης για την επιστροφή της εγγύησης ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 €),  σε κάτοικο της Νέας   Ερυθραίας, λόγω της επιστροφής ενοικιασμένου ποδηλάτου.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή της εγγύησης ποσού εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00 €),  σε κάτοικο της Νέας   Ερυθραίας, λόγω της επιστροφής ενοικιασμένου ποδηλάτου.

Λήψη απόφασης για την επέκταση διάρκειας δανεισμού ποδηλάτων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαμόρφωσης (προεξοχών πεζοδρομίων) εισόδου υπογείου πάρκινγκ του Δημαρχείου Κηφισιάς, επί της οδού Μυρσίνης, για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης στην είσοδο αυτού και τοποθέτηση αυτόματης ανυψούμενης μπάρας.

Advertisements