Ετικέτες

, , ,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς στο Δημαρχείο Κηφισιάς στις 23-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του  Δημοτικού Κυλικείου στο Νεκροταφείο Κηφισιάς.

Κατακύρωση  πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του  Δημοτικού  Κυλικείου εντός του Δημαρχείου Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την υπ΄ αρ. 08/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον διεθνή δημόσιο  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό εκτελούμενου υπό  Κ.Α. 20.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών»,  στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 1.300.000,00 € στο σχέδιο προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Σεπτέμβριο  2013.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ του Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Σεπτέμβριο  2013.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Οκτώβριο   2013.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ του Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Οκτώβριο   2013.

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αρ. Δ 2918/5-12-2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για την προμήθεια επίπλων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6462.01 που αφορά «Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.02 που αφορά «Διάφορες επιστροφές εσόδων».

Έγκριση δαπάνης βάσει  των υπ’ αρ. 3846/2013 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου & 1365/2011 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής για την εκμίσθωση περιπτέρου Πλατείας Αγ. Νεκταρίου Άνω  Κηφισιάς.

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής για την εκμίσθωση Δημοτικού Κυλικείου στο Νεκροταφείο Κηφισιάς .

Υποβολή εισήγησης του Δικηγόρου, κ. Λεωνίδα Λώρα, περί άσκησης ή μη  περαιτέρω ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 57312/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Κηφισιάς.

Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη σε οικόπεδο του Δήμου Κηφισιάς στη διασταύρωση των οδών Γ. Λύρα και Φραγκοπούλου».

Απ’ ευθείας ανάθεση σε μελετητή της μελέτης με τίτλο: «Στατική μελέτη κολυμβητηρίου και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Φραγκοπούλου και Γ. Λύρα στο Δήμο Κηφισιάς».

Advertisements