Ετικέτες

,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 21-01-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά  «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2503/12 Απόφαση Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά  «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» , σύμφωνα με τις  υπ’ αρ.  1365/2011 Απόφαση Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών & η υπ’ αρ. 3846/2013 Απόφαση Μονομελούς Εφετείου.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά  «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 683/2012 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά  «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1519/2012 Απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.

Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αριθ. 3443/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών που μετατρέπει τις συμβάσεις, της εργαζόμενης στο Δήμο Κηφισιάς Μουστάκα Δήμητρας του Αναστασίου, από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. Π 721/2013 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  που εκδόθηκε στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου κ. Παπαγαλάνη  Δαμιανού .

Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΥΚΑΣΟΥ».

Εξέταση ενστάσεως και έγκριση πρακτικών –  κατακύρωση δημοπρασίας  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ & ΥΑΚΙΝΘΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ».

Ψήφιση πίστωσης 5.314,33 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  του μονίμου και αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού, για τον μήνα Νοέμβριο σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 & K.A. 30.6422.02 για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Κ.Α. 40.6422.01, & Κ.Α 40.6422.02 για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης, του Κ.Α. 35.6422.01 για τους υπαλλήλους Υπηρεσίας  Πρασίνου, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι διατάξεις της περ. Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006,(Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006 – Νέος Κοινοτικός Κώδικας)».

Ψήφιση πίστωσης 340,15ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων τεχνικού προσωπικού για τον μήνα Νοέμβριο   σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 & 30.6422.02 για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και για τους υπαλλήλους Υπηρεσίας Δόμησης,  αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι διατάξεις της περ. Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, (Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006 – Νέος Κοινοτικός Κώδικας)».

Ψήφιση πίστωσης 3.925,02ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων  του μονίμου και αορίστου χρόνου τεχνικού προσωπικού, για τον μήνα Δεκέμβριο  σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 & K.A. 30.6422.02 για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Κ.Α. 40.6422.01, & Κ.Α 40.6422.02 για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης, του Κ.Α. 35.6422.01 για τους υπαλλήλους Υπηρεσίας  Πρασίνου, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι διατάξεις της περ. Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006,(Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006 – Νέος Κοινοτικός Κώδικας)».

Ψήφιση πίστωσης 259,51 ευρώ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων τεχνικού προσωπικού για τον μήνα Δεκέμβριο    σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.01 & 30.6422.02 για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας και για τους υπαλλήλους Υπηρεσίας Δόμησης,  αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι διατάξεις της περ. Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, (Φ.Ε.Κ. 114Α’/2006 – Νέος Κοινοτικός Κώδικας)».

Advertisements