Ετικέτες

, , , , , , , , ,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στις 22-01-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του ΔΣ στις 4-12-2013.
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα]
Δ. Έκτακτα θέματα.
Ε.  Τακτικά θέματα.

Λήψη απόφασης επί της 105/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά το αίτημα μετατόπισης περιπτέρου του Α.Ε.Π. Αβραμόπουλου Γεώργιου, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» .

Λήψη απόφασης επί της 115/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας για την λήψη μέτρων περιορισμού στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Καστρίτσας 67-69 στη Νέα Ερυθραία.

Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης Δήμου Κηφισιάς, του           Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΛΛΑ ΚΟΥΤΟΥΠΗ, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Παιδικών Σταθμών και ψήφιση – διάθεση αντίστοιχης πίστωσης.

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς με την υποβολή προτάσεων στην ανοιχτή πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης «Ε.Ε.Τ.Α.Α.» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «εστιατόριο» (επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – χώρος αναψυχής ), επί της οδού Κασσαβέτη 3, στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «εμπορικό κατάστημα» (πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής – παντοπωλείο), επί της Λ. Κηφισίας 228, στο Ο.Τ. 41 Κηφισιά.

Λήψη απόφασης για την έγκριση εφαρμογής (λειτουργίας) χρήσεως «αναψυκτήριο», επί της οδού Λ. Κηφισίας 228, στο Ο.Τ. 41, Κηφισιά.

Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής και  έγκριση  αυτής  σε  νέο δικαιούχο.

Λήψη απόφασης για την τελική εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ/2013 για κάλυψη έργων και επενδύσεων (Κατανομή και διάθεση αυτής).

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Επιτροπής για την σύσταση επιτροπών έτους 2014, απ΄ ευθείας ανάθεσης, διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών καθώς και παραλαβής υλικών προμηθειών ( άρθρα 46 & 28 της υπ΄ αρ.  11389/93 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – ΦΕΚ Β΄ 185/1993 – που αφορά στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ»).

Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών ( άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80 – ΦΕΚ Α΄  11/80 – « Περί Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης » ) για το  έτος 2013.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 20.000,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.06 με τίτλο «Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριμματοφόρων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.000,00 ευρώ για το έτος 2014 (περιορισμός στο ύψος του προϋπολογισμού οικον.έτους 2013) και έγκριση ανανέωσης της συναφθείσας από 29.01.2009 σύμβασης της προμήθειας φυσικού αερίου με την εταιρεία Δ.Ε.Π.Α. ( Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ) για κίνηση απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής και επιστροφής εγγυητικής του έργου: «Κατασκευή επί του οδοστρώματος στις διασταυρώσεις του ποδηλατοδρόμου με τις οδούς του Δήμου Κηφισιάς» .

Λήψη απόφασης για την έγκριση υψομετρικής μελέτης της εγκεκριμένης ανώνυμης οδού (αδιάνοιχτη) μεταξύ των Ο.Τ. 436 & 437 και μεταξύ των οδών Κηφισού και Αγραύλης.

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση  της αρ. 321/2013 απόφαση Δ.Σ, λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν τη μελέτη «Οριοθέτηση  ρέματος Πύρνας στο Ο.Τ 393», όπως απαιτήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ.

Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 56974/19-11-2013 αιτήσεως της εταιρείας HAGGERSTONINVESTMENTSLIMITED, για επιστροφή εγγυητικής επιστολής λόγω περάτωσης οικοδομικών εργασιών.

Λήψη απόφασης επί της 704/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον καθορισμό αμοιβής  του δικηγόρου  κ. Καφεντζή Χαρίλαου, για να παραστεί ενώπιον του  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Λήψη απόφασης για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ’. αριθμ. Π732/13 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Κηφισιάς κας Μαρίας Δαλιέτου »

Λήψη απόφασης επί της 702/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την εισήγηση της Υπηρεσίας Ύδρευσης της Δημ. Ενότητας για τα τέλη ύδρευσης Αστυνομικού Τμήματος Δ.Ε.Ν. Ερυθραίας.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεωστών και ποσών από  χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οστεοφυλακίου και τέλη οικογενειακών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού ενενήντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (99,11€).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (223,86€).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (236,14€).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού διακοσίων σαράντα λεπτών και εξήντα ενός λεπτών (240,61€).

Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού χιλίων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (1.228,53€).

Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (4.479,16€) από τους χρηματικούς  καταλόγους  751/13 και 752/13.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (71,50€) από την Χριστιανική Ένωση Νεανίδων.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ενενήντα ευρώ (90€) από παράβολο άδειας διαμονής αλλοδαπού.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ενενήντα ευρώ (90€) από παράβολο άδειας διαμονής αλλοδαπού.

Advertisements