Ετικέτες

, , , , , , , , , , , , , , ,

tech

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει οι ΟΤΑ όλης της Χώρας  στην πρόσκληση με αριθμό 59 του ΕΔΦ-ΕΕΤΑΑ για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Συγκεκριμένα από τις 24 Δεκέμβριου 2013 έως και σήμερα έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση προτάσεις από 162 ΟΤΑ όλης της χώρας, ενώ μετά την παράταση για υποβολή προτάσεων που δόθηκε ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί.

Για πρώτη φορά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ανταποκρίθηκαν άμεσα τόσοι πολλοί δικαιούχοι.

Σε αυτό συνετέλεσε ο πολύ καλός συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που είχε ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά μέσα από μια πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ,  να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας.

Παράλληλα έχουν απαντηθεί από 205 ΟΤΑ όλης της χώρας τα ερωτηματολόγια καταγραφής για ψηφιακές δράσεις ΟΤΑ.

Αναδεικνύεται με τον πλέον σαφή τρόπο η ανάγκη των ΟΤΑ για αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, ως το μόνο χρηματοδοτικό – αναπτυξιακό εργαλείο καθώς και η ανάγκη για ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους.

Εκτιμάται πως μέχρι την λήξη της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων στην πρόσκληση 59 του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ,  που είναι η 21η Φεβρουαρίου 2014, θα υποβληθούν  για αξιολόγηση προτάσεις, από το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας.

ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συγκεκριμένα μέσα από την πρόσκληση 59 του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ, οι ΟΤΑ έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία που θα βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη, θα μειώσει το κόστος των υπηρεσιών των Δήμων και  θα ελαχιστοποιήσει τον χρόνο εξυπηρέτησης του δημότη.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

1 ∆ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

2 Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων

3 Οδηγός πόλης

4 ∆ιαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας / απασχόλησης

5 ∆ιαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη

6 ∆ιαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου

7 Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη

8 Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)

9 Αθλητικές ∆ραστηριότητες

10 Προώθηση τοπικού εμπορίου

11 Τηλεματική ∆ιαχείριση απορριμματοφόρων

Advertisements