Ετικέτες

, , , , , , ,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στις 05-02-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του ΔΣ στις 18-12-2013.
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ.  Έκτακτα θέματα.
Δ. Τακτικά θέματα.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» έτους 2014.

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.265,00€ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Παιδικών Σταθμών.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Β/θμιας Εκπ/σης από πόρους του Δήμου (αρ. 158 του Ν. 3463/2006).

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 24.600,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.  15.6474.05 με τίτλο «Δαπάνη υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές Λυκείων της πόλης μας και διασύνδεση με την αγορά εργασίας», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 4.900,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των  5.000,00 euro για το έτος 2014.

Λήψη απόφασης για την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 1.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  στον οποίο έχει εγγραφεί  πίστωση ύψους 8.000,00 €  στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014.

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

Λήψη απόφασης επί της 704/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής  στους Δικηγόρους κ.κ. Δεμερτζή, Παπαρηγόπουλο, και Σαφού για τον χειρισμό στην υπόθεση του Συνεταιρισμού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που αφορά σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

Αποδοχή αίτησης της σπουδάστριας Παραλή του Κων/νου του  τμήματος   ΤΕΙ πολιτικών  μηχανικών  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποδοχή αίτησης της σπουδάστριας ΦΑΡΚΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣ   του Κων/νου του  τμήματος ΤΕΙ πολιτικών  μηχανικών  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  για πρακτική άσκηση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού επτακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (702,83€).

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού τετρακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα έξι  λεπτών (401,96€).

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση ποσού εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (79,28€).

Advertisements