Ετικέτες

,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 11-02-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης ύψους 1.325,94€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.01 με τίτλο   «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας – συνεχιζόμενη» στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 1.325,94€ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

Διαβίβαση πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ που αφορούν στον εκτελούμενο διαγωνισμό υπό Κ.Α. 20.6699.25  για «Προμήθεια σακών απορριμμάτων», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014.

Διαβίβαση πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ που αφορούν στον εκτελούμενο διαγωνισμό υπό Κ.Α. 20.6672.04: για «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων – συνεχιζόμενη», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 199.875,00€, ψήφιση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.11 για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 97/2013 Τεχνικής Έκθεσης της Τ.Υ. του Δήμου μας καθώς και των όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

Έγκριση δαπάνης ύψους 922,50 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.11 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα – λέβητα» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 19.926,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.01 για  «Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2013» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 20.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 590,40 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.14 για  «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.02 με τίτλο «Αμοιβή εξειδικευμένου συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ 2013 – 2016», που έχει προϋπολογισθεί στου ύψος των 24.600,00€ για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6737.07 που αφορά «Επιστροφή ποσού από το σύστημα χρησιδανείου ποδηλάτων».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.12 που αφορά «Δαπάνη  ηλεκτροδότησης – συντήρησης επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς» και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.21 που αφορά «Δαπάνη για αποζημίωση πολιτών βάση του Ν.2690/99».

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.02 που αφορά «Διάφορες επιστροφές εσόδων».

Έγκριση δαπανών και ψήφιση – διάθεση πιστώσεων που αφορούν «Παλαιές  οφειλές».

Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεση πιστώσεων.

Ρύθμιση μίσθωσης του Δημοτικού Κυλικείου στο Κοιμητήριο Δήμου Κηφισιάς.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 προϋπολογισμού 2014 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» και έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 500,00 € σε βάρος του K.Α. 00.6492 για την ανωτέρω δαπάνη στο όνομα του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου, κου Λώρα Λεωνίδα».

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6495.27 προϋπολογισμού 2014 που αφορά «Δαπάνες φωτοτύπησης ποινικών δικογράφων» και έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 500,00 € σε βάρος του K.Α. 10.6495.27 για την ανωτέρω δαπάνη στο όνομα του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου, κου Λώρα Λεωνίδα».

Αποζημίωση Κληρονόμων , Αποβιώσαντος Υπαλλήλου του Δήμου.