Ετικέτες

,

online_arrivals_departures

Υποχρεωμένα να υποβάλλουν γραπτή δήλωση είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, που εισέρχονται η εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν μαζί τους ή στις χειραποσκευές τους ή στις αποσκευές τους ή στα μεταφορικά τους μέσα, ρευστά διαθέσιμα από 10.000 ευρώ και άνω.

Πρόκειται για απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη που εναρμονίζει το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό προβλέπει πως το έντυπο δήλωσης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποβάλλοντος τη δήλωση (ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας και τον μοναδικό προσωπικό αριθμό αναγνώρισης) τα στοιχεία του κυρίου των ρευστών διαθεσίμων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα, τον αποδέκτη των χρημάτων, αν είναι άλλος από τον δηλούντα, το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων, την προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση τους, την διαδρομή και το μεταφορικό μέσο.

Η δήλωση υποβάλλεται ενυπόγραφη από τον ταξιδιώτη, ο οποίος μπορεί να ζητήσει να πάρει θεωρημένο αντίγραφό της. Στις περιπτώσεις που το έντυπο της δήλωσης δεν υποβάλλεται από τον ταξιδιώτη, αλλά χρησιμοποιείται για καταχώρηση πληροφοριών, κατόπιν ελέγχου του ταξιδιώτη, δεν θα υπογράφεται από τον ταξιδιώτη. Οι δηλώσεις ακολούθως θα καταχωρούνται από το τελωνείο σε ειδικό θεωρημένο βιβλίο.

Advertisements