Ετικέτες

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στίς 18-02-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς για λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

Επικύρωση πρακτικών : 23-07-2013 τακτική, 23-07-2013 έκτακτη, 14-01-2014 έκτακτη, 21-01-2014 έκτακτη, 21-01-2014 τακτική, 28-01-2014 έκτακτη, 28-01-2014 τακτική, 04-02-2014 έκτακτη & 04-02-2014 τακτική.

Διαβίβαση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ που αφορά στον εκτελούμενο διαγωνισμό υπό Κ.Α. 20.6699.25 για «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 1.107,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6611.04 με τίτλο «Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων, μητρώων και ειδών απογραφής» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 4.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 1.845,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6452.09 για  «Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 14.424,45 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.23 με τίτλο «Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00€ για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 14.944,50 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.01 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κ.λ.π)» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 76,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.08 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.100,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 1.845,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.02 για «Συνδρομή για αποστολή αποκομμάτων τύπου (ηλεκτρονική μορφή)» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 154,98 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.04 για  «Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 500,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 2.045,74 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.08 με τίτλο «Συντήρηση – υποστήριξη δικτυακής γραμματείας και αποχέτευσης» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 2.100,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 11.955,60 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.05 με τίτλο   «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού HRMS» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 12.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 270,60 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6452.13 με τίτλο   «Ετήσια συνδρομή στη Δομική Πληροφορική (internet)» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 400,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 5.313,60 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6452.12 με τίτλο   «Συνδρομές INTERNET (ΦΕΚ & λοιπά)» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.500,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 984,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.14 με τίτλο «Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών  Singular – Genesis» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 11.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.20 για «Αναδιάρθρωση και συντήρηση του PORTAL Κηφισιάς» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 20.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεση της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.11 με τίτλο «Δαπάνες φωτοτύπησης και βιβλιοδέτησης σχεδίων και εγγράφων της Τ.Υ. και της Πολεοδομίας» που προϋπολογισθεί στο ύψος των 15.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.04 για «Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 24.600,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης.

Γνωμοδότηση της  2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014.

Σύσταση παγίας  προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6062.01 για «Έξοδα κηδείας αποβιωσάντων υπαλλήλων» (άρθρο 122 Ν.1188/81).

Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 80.8261.02 για «Επιστροφή Εγγυητικών επιστολών».

Έγκριση δαπάνης και  ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».

Ρύθμιση μίσθωσης του Δημοτικού Κυλικείου στο Κοιμητήριο Δήμου Κηφισιάς.

Λύση της εκμίσθωσης του Δημοτικού Κυλικείου εντός του Δημαρχείου.

Όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημαρχείου Κηφισιάς.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων Δήμου Κηφισιάς για τον μήνα Νοέμβριο  2013.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού εσόδων & εξόδων των ΝΠΔΔ για τον μήνα Νοέμβριο  2013.

Ψήφιση πίστωσης 5.244,01 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων του μονίμου και αορίστου τεχνικού προσωπικού για τον μήνα Ιανουάριο.

Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 3079/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, που μετατρέπει τις συμβάσεις των εργαζόμενων στο Δήμο Κηφισιάς Μαρινάκη Μαρίας – Ελένης, Ευανθίας Λάζαρη, Αναστασίας – Ουρανίας Παπαδοφραγκάκη από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 245/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, που μετατρέπει τις συμβάσεις των εργαζόμενων στο Δήμο Κηφισιάς Κορομηλά Χριστίνας & Παπαμιχαήλ Σταυρούλας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Υποβολή εισήγησης κ. Λ. Λώρα περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 248/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών –  Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, που μετατρέπει τις συμβάσεις των εργαζόμενων στο Δήμο Κηφισιάς Τσιλιμπή Διονυσίου κλπ (20), από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Υποβολή της από 13/02/2014 Βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου  κ. Λεωνίδα Λώρα σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς, που υπέστη την 3η Δεκεμβρίου 2013 το ΙΧ με αριθ. κυκλοφορίας 101-7278, ιδιοκτησίας κ. Ιωακειμίδη Στέφανου, από πτώση δένδρου επί της οδού Αγίου Νεκταρίου 20 στη Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ  (861,00  €).

Υποβολή της από 13/02/2014 Βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου  κ. Λεωνίδα Λώρα σχετικά με  τη κάλυψη της  ζημιάς, που υπέστη την 3η Δεκεμβρίου 2013 το ΙΧ με αριθ. κυκλοφορίας ΙΚΧ 1432, ιδιοκτησίας κας Σκούρτη Ασημίνας, από πτώση δένδρου επί της οδού Μυρσίνης στη Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ & εξήντα τεσσάρων λεπτών (1.632,64  €).

Advertisements