Ετικέτες

,

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς στις 05-03-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα:

Α. Επικύρωση πρακτικών της Συνεδρίασης του ΔΣ στις 5-2-2014.
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα]
Δ. Έκτακτα θέματα.
Ε.  Τακτικά θέματα.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς έτους 2014.

Λήψη απόφασης επί της 7/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς για τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Καλυφτάκη.

Λήψη απόφασης επί της 110/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά τη διερεύνηση χωροθέτηση  θέσεων – στάθμευσης ΤΑΞΙ στο Δήμο Κηφισιάς.

Λήψη απόφασης επί της 113/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και επεξηγηματικών πινακίδων επί των οδών Χαράς και Ηλίου στην Κηφισιά.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης εθελοντικής εργασίας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 10.964.067,41 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και οποιαδήποτε  άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση του ανώτερου έργου.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή πίστωσης και κατανομή  1ης  εντολής ΣΑΤΑ/2014 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από πόρους του Δήμου για κάλυψη μέρους δαπανών εκπαιδευτικών εκδρομών.

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» έτους 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  ύψους 4.920,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.01  με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 5.000,00 euro για το έτος 2014.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 540,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών / παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ύψους 12.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6442  με τίτλο «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων»,  που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 12.000,00 euro για το έτος 2014.

Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ – ΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ)».

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1 ΠΚΤΜΝΕ και την 1η παράταση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού αμαξοστασίου».

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «41η κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων».

Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διανοίξεις οδών σε νεοεντασσόμενες περιοχές ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 309 στην Περιοχή «Τρίγωνο Εθνικής Αντίστασης ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων περιοχής: «Τρίγωνο Φραγκοπούλου».

Λήψη απόφασης για την έγκριση υψομετρικών μελετών μεταξύ των Ο.Τ. 436 – 437 και μεταξύ των οδών Κηφισού και Αγραύλης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση επιστροφής καταβληθέντος ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) για παράβολο τέλεσης πολιτικού γάμου.

Λήψη απόφασης για τις επιστροφές χρηματικών ποσών, σε δικαιούχους, από λογαριασμούς Ύδρευσης.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων έντεκα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (1.311,83€)  και επαναβεβαίωση του ποσού  σε νέους ιδιοκτήτες.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης  ποσού τριακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και δέκα επτά λεπτών (329,17€) και επαναβεβαίωσή του σε νέους ιδιοκτήτες.

Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεωστών και ποσών ύψους χιλίων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.950,29€) από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. οικ. ετών από 1995 έως και 2009.

Λήψη απόφασης για τις κοπές δένδρων.

Advertisements