Ετικέτες

dimarhio Kifisias

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς, συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς στις 11-03-2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9:00, για  λήψη των  παρακάτω αποφάσεων :

Επικύρωση πρακτικών : 03-09-2013 τακτική , 04-09-2013 τακτική, 04-02-2014 έκτακτη, 11-02-2014 έκτακτη, 11-02-2014 τακτική, 18-02-2014 έκτακτη & 18-02-2014 τακτική.

Διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού κυλικείου εντός του Δημαρχείου.

Έγκριση όρων διακήρυξης για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό (με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών και με κριτήριο την μεγαλύτερη αποζημίωση ανά όχημα), που αφορά στη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς.

Έγκριση δαπάνης ύψους 8.610,00 €, ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.06 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης διαρροών και στεγανοποίησης της ταράτσας του Δημαρχείου Κηφισιάς» και έγκριση της σχετικής μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου για την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

Έγκριση  δαπάνης ύψους 19.926,00€ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.01  με τίτλο «Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2013» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος  των 20.000,00€ για το έτος 2014.

Έγκριση  δαπάνης ύψους 73.726,20 €, ψήφιση διάθεσης της  πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6699.01  με τίτλο «Προμήθεια σχαρών για τα όμβρια» για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ’ αρ. 04/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού.

Έγκριση δαπάνης ύψους 14.997,25 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.05  για «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ’ αρ. 09/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

Έγκριση δαπάνης ύψους 7.109,40 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.05  για «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης μπάρας εισόδου parking Δημαρχείου Κηφισιάς» για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ’ αρ. 11/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

Έγκριση δαπάνης ύψους 14.944,50 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.27 για «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων» για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ’ αρ. 03/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου  για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

Έγκριση  δαπάνης ύψους 24.600,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.01 για  «Εργασία τοποθέτησης προστατευτικών κολωνακίων στο κέντρο του Δήμου Κηφισιάς» για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση της υπ’ αρ. 07/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας  για την απ’ ευθείας ανάθεση της εργασίας.

Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35.6236.01 για «Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κοπή και κλάδεμα μεγάλων δένδρων» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 24.600,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 11.992,50 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6614.01 με τίτλο  «Λοιπές προμήθειες ειδών τυπογραφείου (σφραγίδες κτλ)» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 12.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 512,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6661.02 με τίτλο  «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 3.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 283,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6661.02 με τίτλο  «Προμήθεια ειδών – υλικών ξυλουργείου» που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 3.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 73,80 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.08 για  «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών και συστημάτων πυρανίχνευσης» που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 5.100,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 4.993,80 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.06 με τίτλο  «Αναβάθμιση και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» που έχει διαμορφωθεί  στο ύψος των 10.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 2.091,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6452.11 για   «Ετήσια συνδρομή στο ΝΟΜΟ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ κλπ (Internet)» που έχει προϋπολογιστεί  στο ύψος των 3.900,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 4.993,80 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.19 με τίτλο «Αναβάθμιση και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ» που έχει προϋπολογισθεί  στο ύψος των 5.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 6.998,70 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.09 με τίτλο «Συντήρηση – υποστήριξη servers Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών» που έχει προϋπολογισθεί  στο ύψος των 7.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπάνης ύψους 3.936,00 €, ψήφιση διάθεσης της πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.11 με τίτλο «Συντήρηση – υποστήριξη e-mail Proxy server Δήμου Κηφισιάς» που έχει προϋπολογισθεί  στο ύψος των 4.000,00 € για το έτος 2014.

Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2014 Δήμου Κηφισιάς.

Έγκριση δαπανών  και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων κωδικών εξόδων  προϋπολογισμού 2014 Δήμου Κηφισιάς.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 4789/2013 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 που αφορά « Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων», σύμφωνα με τις 733/2013 & 13/2014 αποφάσεων Ο.Ε..

Θέση κυκλοφορίας οχημάτων.

Εξέταση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Υποβολή της από 12/08/2013 βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου,  κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  την κάλυψη της  ζημιάς που υπέστη τον Ιούνιο 2011 ο σταθμός στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Ηρώδου Αττικού 7, ιδιοκτησίας κ. Κουτουμάνου Σταμάτη, από το συνεργείο  αποκομιδής ογκωδών του Δήμου Κηφισιάς,  δαπάνης συνολικού ποσού εξακοσίων δύο ευρώ (602,00 €).

Υποβολή της από 12/08/2013 βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου,  κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  την κάλυψη της  ζημιάς που υπέστη την 30η Ιανουαρίου 2013 το Ι.Χ. με αριθ. κυκλοφορίας ΙΟΤ 3706, ιδιοκτησίας κ. Αγαπητίδη Ιωάννη, από πτώση σε λακκούβα επί της οδού Θεσσαλονίκης 43 στη Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125,00 €).

Υποβολή της από 12/08/2013 βεβαίωσης υπαιτιότητος του Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου,  κ. Λεωνίδα Λώρα, σχετικά με  την κάλυψη της  ζημιάς που υπέστη την 1η Φεβρουαρίου 2013 το Ι.Χ. με αριθ. κυκλοφορίας ΥΗΑ 5498, ιδιοκτησίας κ. Θεοδοσίου Πέτρου, από πτώση σε «σαμαράκι» επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 47 στη Κηφισιά,  δαπάνης συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα δύο ευρώ & εννενήντα τριών λεπτών (242,93 €).

Advertisements